31. července 2023
Kategorie: Technologie

Mačát z OR-CZ: Elektronizace zdravotnictví stále zaostává

Stát se dosud neúspěšně snažil naplnit své plány ohledně elektronizace zdravotnictví. Pro efektivní elektronizaci dat ve zdravotnictví je nezbytné vytvořit centrální služby, které umožní propojení poskytovatelů péče a stanovit standardy pro všechny zúčastněné subjekty. Tato situace však zůstává nedostatečná, a tak roste potřeba sdílení dat mezi nemocnicemi, specializovanými ambulancemi a pacienty, přičemž nástroje k současnému sdílení data často nesplňují bezpečnostní požadavky.

Nutnost centrální sítě pro bezpečnou výměnu dat

Michal Mačát, ředitel divize Medical Solutions OR-CZ, navrhuje jako řešení vytvoření centrální sítě, která by zaručila bezpečné šifrování dat a ochranu citlivých osobních údajů pacientů. Současné přenosy dat mezi subjekty probíhají pomocí různých platforem, které však nesplňují bezpečnostní standardy. Je třeba tyto nástroje prověřit a integrovat je do jednotného a bezpečného systému.

Nedokončená veřejná zakázka a absence standardů

Ministerstvo zdravotnictví mělo připraveno tzv. integrované datové rozhraní pro elektronické zdravotnictví na centrální úrovni. Bohužel, veřejná zakázka byla zastavena již ve fázi soutěže, a zatím chybí definice standardů pro eHealth. Je nezbytné, aby stát zlepšil plánování a urychlil realizaci těchto klíčových kroků.

Technologie jsou připraveny, ale je potřeba lepší koordinace

Michal Mačát zdůrazňuje, že technologické prostředky pro elektronizaci zdravotnictví jsou již k dispozici a komerční sektor disponuje odborníky, kteří umějí navrhnout služby eHealth. Je však nezbytné lépe koordinovat práci a posílit odborné kapacity na straně ministerstva. Navrhuje, aby se vytvořila vhodná platforma pro spolupráci státních a soukromých subjektů, přičemž odborné společnosti zabývající se standardizací, např. HL7, by mohly hrát klíčovou roli.

Definice standardů na národní úrovni

Podle Mačáta by měly být standardy vypracovány na národní úrovni a garantovány státem. Je zbytečné hledat nová řešení, když existují osvědčené standardy z jiných zemí. Spoluprací s odborníky lze definovat formáty, protokoly a bezpečnostní opatření, která zajistí bezpečný přenos a uchování citlivých zdravotnických dat. Jednotné standardy umožní propojení různých informačních systémů a sníží náklady na implementaci.

Ředitel divize Medical Solutions OR-CZ Michal Mačát

Role státu a zajištění bezpečnosti

Státní role spočívá v garantování a koordinaci infrastruktury pro elektronické zdravotnictví. To zahrnuje vytvoření centrálního registru pacientů, lékařských záznamů, pravidel přístupů a definici rozhraní pro využití. Stát by měl také podporovat zavádění mezinárodních standardů, což přispěje k interoperabilitě celého systému.

Důležité je, aby systémy ve zdravotnictví byly dostatečně flexibilní a modulární, aby bylo možné je přizpůsobit potřebám jednotlivých organizací. Certifikace a audity systémů by měly být pravidelně prováděny, aby bylo zajištěno, že splňují stanovené standardy a jsou dostatečně bezpečné.

OR-CZ jako poskytovatel specializovaných řešení

Michal Mačát poukazuje na dlouhodobou roli společnosti OR-CZ v poskytování specializovaných řešení a služeb pro sdílení informací ve zdravotnictví na úrovni krajů a organizací. OR-CZ přispívá k propojení různých informačních systémů a dodržuje současné standardy, včetně certifikace.

Elektronizace zdravotnictví v České republice stále zaostává za plánovanými cíli. Pro efektivní výměnu dat je nutné vytvořit centrální sítě a definovat standardy na národní úrovni. Stát by měl lépe koordinovat a podporovat zapojení odborníků, a zajistit tak bezpečné a efektivní elektronické zdravotnictví. Spolupráce mezi státem, soukromými subjekty a odbornými společnostmi může přinést klíčové zlepšení v této oblasti a zajistit bezpečnost a ochranu citlivých zdravotnických dat. OR-CZ se již aktivně podílí na poskytování specializovaných řešení a představuje vzor pro propojení informačních systémů ve zdravotnictví.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: