25. března 2022
Kategorie: Tipy a PR

Skupina EIB investovala v roce 2021 částku 1,19 miliardy eur na podporu hospodářského a sociálního rozvoje České republiky

Skupina Evropské investiční banky, kterou tvoří Evropská investiční banka (EIB) a Evropský investiční fond (EIF), investovala v roce 2021 v České republice částku 1,19 miliardy eur . Posílila tak regionální rozvoj, urychlila zotavení malých a středních podniků a podniků se střední tržní kapitalizací a podpořila stabilitu a efektivitu dodávek energií a opatření v oblasti klimatu.

EIB půjčila celkem 935 milionů eur v rámci sedmi operací ve veřejném a soukromém sektoru a v oblasti bankovnictví. EIF poskytl dalších 255,5 milionu eur ve čtyřech operacích ve formě kapitálu, záruk a inkluzivního financování.

Aktivity skupiny EIB realizované v České republice v roce 2021 umožnily uvolnit 371,1 milionu eur na rychlejší zotavení národního hospodářství z následků pandemie covidu-19. Celková podpora EIB související s pandemií se tak zde od jejího začátku vyšplhala na 904,4 milionu eur. Součástí této podpory byl například úvěr EIB pro Komerční banku ve výši 50 milionů eur či záruky vydané EIF v hodnotě 210 milionů eur. Obě tyto operace uvolnily nové zdroje financování pro české malé a střední podniky a společnosti se střední kapitalizací. Díky nim byly schopny řešit problémy s likviditou, vytvářet a udržovat pracovní místa a nekrátit investice.

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova, která má na starosti operace v České republice, v této souvislosti uvedla: „Objem zdejších operací potvrzuje náš závazek být České republice spolehlivým partnerem i v nejtěžších chvílích. V roce 2021 reagovala skupina EIB na nejnaléhavější potřeby veřejného, soukromého a bankovního sektoru, jež měly zároveň největší strategický význam. Prokázala přitom všestrannost a flexibilitu při hledání funkčního řešení nejrůznějších problémů. Společně jsme investovali do spolehlivého zásobování energiemi a uvolnili nové zdroje financování pro malé a střední podniky a společnosti se střední kapitalizací. Současně jsme zkvalitnili regionální infrastrukturu a urychlili opatření v oblasti klimatu. Naše aktivity pomohly ochránit pracovní místa a příjmy českých občanů. Obzvláště hrdá jsem na to, že jsme České republice přispěli přibližně 900 miliony eur na zotavení země po pandemii covidu-19. Také tváří v tvář ruské agresi na Ukrajině jsme připraveni pomáhat České republice, kde to bude třeba. Společně s veřejným i soukromým sektorem se chystáme zaměřit na zvyšování ekonomické a sociální odolnosti. Chtěla bych poděkovat našim partnerům, a zejména vládě České republiky, za příležitost hledat cesty k posilování pozice vaší země.“

„Aktuálně v souvislosti s válkou na Ukrajině a nutností zabezpečit strategickou energetickou bezpečnost České republiky musíme snížit naší závislost na dovozech ropy a zemního plynu. A právě u těchto investic by mohla hrát významnou roli Evropská investiční banka. Velmi si vážím jejích aktivit v české ekonomice a doufám, že i nadále pro nás bude silným a spolehlivým partnerem,“ okomentoval vzájemnou spolupráci ministr financí Zbyněk Stanjura.

Podpora malých a středních podniků, opatření v oblasti klimatu, rychlejší zotavení z dopadů pandemie covidu-19, efektivní a spolehlivé zásobování energiemi

EIB investovala v naší zemi do sedmi operací – tři z nich se uskutečnily ve spolupráci s veřejným sektorem, dvě ve spolupráci s bankami a jedna ve spolupráci s českými firmami. Součástí těchto investic je i 191 milionů eur poskytnutých Národní rozvojové bance (dříve ČMZRB) na dlouhodobé financování tuzemských projektů rozvoje měst, regionů a venkova. Unijní banka poskytla rovněž dalších 142 milionů eur společnosti ČEPS na zlepšení spolehlivosti a modernizaci elektrické rozvodné sítě v celé České republice – tato investice zvýší odolnost české ekonomiky vůči závažným krizím, jakou je například pandemie koronaviru. Dalších 400 milionů eur bylo poskytnuto na projekt rozšíření a posílení energetické sítě společnosti ČEZ pod názvem Čistá Energie Zítřka.

V bankovním sektoru EIB spolupracovala se Société Générale Equipment Finance (80 milionů eur) a Komerční bankou (50 milionů eur) na uvolnění dvou nových zdrojů dlouhodobého dostupnějšího financování pro české podniky. Obě úvěrové linky mají za cíl podpořit konkurenceschopnost a rychlejší zotavení malých a středních podniků a společností se střední kapitalizací z následků pandemie koronaviru. Financování pro SG Equipment Finance se zaměřuje také na opatření v oblasti klimatu.

EIF investuje do rozvoje odvětví biomedicíny a konkurenceschopnosti české ekonomiky založené na inovacích

EIF poskytl částku 25 milionů eur na podporu efektivní komercializace vědecko-výzkumných projektů v oblasti biomedicíny, která představuje rychle rostoucí odvětví světové ekonomiky. Investice EIF do fondu I&I Biotech Fund 1 umožní tomuto pražskému fondu, který se zaměřuje na přenos technologií, investovat do společností vznikajících po dokončení úspěšných biomedicínských výzkumných projektů na univerzitách a ve výzkumných ústavech (tzv. spin-off společností) v České republice a na Slovensku. EIF dále urychlí modernizaci české ekonomiky a podpoří zdejší vědecký výzkum s cílem zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost.

Dalších 20 milionů eur poskytl EIF fondu Genesis Private Equity Fund. EIF uvolnil také 210 milionů eur pro UniCredit Bank Czech Republic ve formě záruk pro malé a střední podniky a společnosti se střední kapitalizací. Celkové investice EIF v zemi tak dosáhly objemu 255 milionů eur.

Poradenské služby EIB pomáhají České republice zvyšovat její energetickou účinnost a získávat další finanční prostředky z EU

V roce 2021 pokračovaly poradenské služby EIB v nedocenitelné podpoře vlády České republiky i veřejného a soukromého sektoru země, a to ve formě poradenství a budování kapacit. Přijaly přitom osm nových zadání a dalších osm dokončily – v současné době probíhají v České republice práce na celkem 20 takovýchto úkolech. Poradenské služby EIB pomáhají organizátorům v České republice rozvíjet jejich projekty v takových oblastech, jako je ochrana klimatu a životního prostředí, energetická účinnost, infrastruktura a udržitelný rozvoj měst.

Cenná podpora při přípravě projektů ze strany poradenského centra EIB, JASPERS a ELENA v roce 2021

Většina z deseti úkolů, které v současné době v České republice probíhají v rámci společné pomoci na podporu projektů v evropských regionech (JASPERS), je zaměřena na vytváření souborů projektů vhodných pro investice, především v oblasti silniční a železniční dopravy. JASPERS podporuje také příslušné české orgány při přípravě a prověřování různých strategií a formulací politik v jednotlivých odvětvích, to vše s cílem nalézt nejlepší projekty pro spolufinancování ze strany EU.

JASPERS rovněž spolupracuje s vládou České republiky a Ministerstvem pro místní rozvoj při identifikaci projektů, které by mohly využít podpory z Fondu pro spravedlivou transformaci EU, jenž byl zřízen v rámci Zelené dohody pro Evropu.

Evropská energetická pomoc na místní úrovni (ELENA) pracuje v České republice na třech úkolech s cílem získat unijní granty v hodnotě 126 milionů eur na opatření v oblasti energetické účinnosti. Projekt ELENA přitom na rozvoj těchto tří projektů poskytl vlastní granty ve výši 7,6 milionu eur. Poradenské centrum EIB současně uskutečnilo v rámci iniciativy Evropské komise pro digitální inovace a rozšiřování (DISC) průzkum trhu zaměřený na vyhodnocení úrovně digitalizace v této zemi.

Zdroj/ foto: eib.org

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: