16. června 2024
Kategorie: Tipy a PR

Dotace na elektromobil stručně a jasně: Jak získat příspěvek až 300 tisíc korun?

V březnu roku 2024 konečně odstartovaly dotace na elektromobily pro firmy. Jak získat příspěvek až 300 000 Kč na každý pořizovaný vůz v rámci záručního programu Národní rozvojové banky?

Na úvod si možná jen nejprve řekněme, kdo vlastně má a nemá na dotaci na elektromobil nárok.

Kdo má na dotace nárok?

Podstatná změna oproti jiným typům dotací je, že podpora nerozlišuje žadatele podle velikosti. Žádat tak mohou malé, střední i velké firmy, které jsou registrovány jako poplatníci daně z příjmu a v den podání žádosti i v den uzavření smlouvy splňují řadu podmínek, které jsou ale poměrně formální a pro většinu firem samozřejmé. Všechny je naleznete v tabulce níže.

Kdo nemá na dotace nárok?

O dotaci naopak nemohou žádat podniky, které jsou vlastněny územněsprávními celky, a firmy, které se pohybují v oboru výroby zbraní a střeliv, finančnictví a pojišťovnictví, heren, kasin a sázkových kanceláří.

Na jaké vozy se dotace vztahují?

Zásadním faktem, na který se často zapomíná, je, že dotaci můžete využít jen v případě, že si auto pořizujete na úvěr, a to v minimální výši 300 tisíc korun.

Vybrat si můžete nové i ojeté auto (do 6 000 km) a osobní (kategorie M1) i nákladní (kategorie N1 a N2 do 4,25 tuny). Samozřejmě v případě, že má bateriový (BEV) nebo vodíkový (FCEV) pohon. Maximální pořizovací cena osobního vozu přitom musí být nižší než 1,5 milionu korun bez DPH. U nákladního je pak limit o milion vyšší, tedy 2,5 milionu.

Kde a jak podat žádost?

A teď už k procesu. Nejprve si musíte vybrat vůz a požádat o úvěr u leasingové společnosti nebo úvěrující banky. Až budete mít schválenou a podepsanou úvěrovou smlouvu, vyplníte formulář a Projekt žádosti o podporu (oba dokumenty si stáhnete tady) a spolu s kopií úvěrové smlouvy je přidáte k samotné žádosti o dotaci.

Žádost o dotaci vám připraví leasingová společnost nebo ji můžete podat online nebo na jakékoli z pěti poboček Národní rozvojové banky v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové a Plzni.

Tak jako tak ale bude následovat ještě osobní schůzka na pobočce, kde doladíte případné nedostatky v žádosti a podepíšete smlouvu.

Mezitím začnete čerpat úvěr a doplatíte kupní cenu vozu a až zpětně – po fyzickém pořízení vozidla – požádáte Národní rozvojovou banku o vyplacení dotace. Ta vám pak příspěvek vyplatí na účet.

Do kdy musíte žádost podat?

Žádosti bude NRB přijímat až do 30. září 2025, pokud se ale do té doby nevyčerpá objem alokovaných prostředků ve výši 1,65 miliardy korun. Podle ředitele sekce fondů EU na ministerstvu průmyslu a obchodu Mariana Piechy je totiž vysoce pravděpodobné, že se celá podpora vyčerpá už během roku 2024, tak s žádostí raději neváhejte.

Podmínky pro získání dotace na elektromobil

Abyste se mohli ucházet o dotaci na elektromobil v roce 2024 a 2025, musíte splňovat následující požadavky:

 • Musí být malým, středním, nebo velkým podnikem.
 • Musí mít zapsány skutečné majitele v evidenci skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.
 • Musí být oprávněn k podnikání na území České republiky v ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt.
 • Musí být osobou, u níž poskytnutí podpory není v rozporu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů.
 • Má uzavřena minimálně poslední dvě účetní období.
 • Nesmí naplňovat znaky úpadku dle ustanovení § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (v případě odštěpného závodu zahraničního podniku podle právního řádu v zemi, kde má podnik sídlo).
 • Nesmí mít nevypořádané nedoplatky vůči vybraným institucím a poskytovatelům podpory z programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie; posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky.
 • Nesmí mít nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců.
 • Nesmí být subjektem, proti jehož majetku je vedena exekuce.
 • Nesmí být v likvidaci.
 • Nesmí být subjektem, u něhož bylo rozhodnuto o úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (v případě odštěpného závodu zahraničního podniku podle právního řádu v zemi, kde má podnik sídlo); pokud je soudem povolena reorganizace, která je podnikem splněna, nenahlíží se na něj jako na podnik v úpadku.
 • Nesmí mít peněžitý dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí komise, že podpora byla protiprávní a neslučitelná se společným trhem.
 • Nesmí být subjektem, kterému byl soudem či správním orgánem uložen zákaz činnosti týkající se provozování živnosti.
 • Nesmí být podnikatelem v obtížích podle definice v čl. 2 odst. 18 Nařízení GBER.
 • Nesmí v souvislosti s jeho osobou existovat střet zájmů ve smyslu článku 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet unie (dále také jen „Finanční nařízení“).
Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: